Personal didactic

Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

Date de contact Centrala : 021 315.82.00/129 E-mail: indira_utcb@yahoo.com Curriculum Vitae Vezi CV

Asist. univ. dr. ing. Teodor PAVLU

Date de contact Tel.: 021 242.12.08/401/402 Fax: 021 242.08.68 E-mail: pavluteo@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Sef lucr. univ. dr. ing. Doru ZDRENGHEA

Date de contact Tel: 021 242.12.08 / 274 E-mail: zdrengheadoru@yahoo.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Asist. univ. dr. ing. Vlad-Daniel URDĂREANU

Date de contact Tel: 021 242.12.08 / 274 E-mail: vlad.urdareanu@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Prof. univ. dr. ing. Horaţiu Lucian POPA

Date de contact Tel: 021 242.12.08 / 274 E-mail: hotariu.popa@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Ș l. dr. ing. Lucian PANĂ

Date de contact Tel.: 021 242.12.08/401/402 Fax: 021 242.08.68 E-mail: panalucianclaudiu@yahoo.co.uk Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Conf. univ. dr. ing. Elena TULEI

Date de contact Tel: 021 242.12.08 / 274 E-mail: elena.tulei@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Asist. univ. dr. ing. Mihai Ștefănel NISTE

Date de contact Tel.: 021 242.12.08/401/402 Fax: 021 242.08.68 E-mail: mihainiste@yahoo.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Conf. univ. dr. ing. Ionuţ Radu RĂCĂNEL

Date de contact Tel: 021 242.12.08 / 274 E-mail: ionut@cfdp.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id