Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale

19 iulie 2022

Anunț privind încheierea perioadei de implementare la proiectul cu titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, cod MySMIS 124651

          Universitatea Tehnică de Construcții București anunță că pe data de 25.07.2022 se încheie perioada de implementare la proiectul POCU/379/6/21/124651, având titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”. Conferința de închidere a activităților proiectului se va desfășura pe data de 20.07.2022, începând cu ora 12:00, la sediului Liderului de proiect – Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, etajul 1, sala I-2, din bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, București. Pentru persoanele ce nu pot ajunge, evenimentul va fi transmis online prin intermediul platformei Microsoft Teams, accesând link-ul: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a44b995823dd34a7085abca730e7d9397%40thread.tacv2/1656410822604?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22ee802cb6-11ff-4fcf-93da-2fa47ff93574%22%7d  Obiectivul general al proiectului a fost creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 60 studenți aparținând categoriilor vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale complementare dezvoltate prin proiect în special în ceea ce privește antreprenoriatul. Printre rezultatele proiectului se pot enumera: un raport de analiza a actualelor oferte de studii și a problemelor identificate la nivelul grupului țintă de la fiecare partener cu statutul de universitate, actualizare și/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licență care să ducă la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare, dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut antreprenorial inovator în învățământul terțiar universitar din domeniile inginerești, minim 5 oferte de studii complementare (minim o ofertă de studii complementară la nivelul fiecărui partener cu statut de universitate), minim 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat incluse în ofertele de studii completare dezvoltate în proiect (minim un curs/modul de antreprenoriat proiectat și derulat la nivelul fiecărui partener cu statut de universitate). Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L. pe o perioadă de implementare de 30 de luni. Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 6.898.447,03 lei, astfel: asistenţa nerambursabilă – 5.804.963,82 lei (asistență financiară nerambursabilă prin Fondul Social European), 914.067,61 lei asistenţă financiară nerambursabilă din Bugetul naţional) si 179.415,60 lei cofinanţare din partea Beneficiarului. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Mai multe detalii despre eveniment pot fi obținute de pe pagina proiectului: https://utcb.ro/cercetare/proiecte-mife/pocu-124651/

 
Skip to content