Doctorat

UTCB \ Studiază \ Doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor.

Acestea se desfășoară pe baza Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 – 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat și în limita fondurilor disponibile. Durata acestor studii se prelungește, în consecință, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract.

Programele de studii universitare de doctorat se finalizează prin susținerea publică în fața comisiei de doctorat a tezelor de doctorat. Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător” comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educației naționale și cercetării științifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor. După validarea tezei de doctorat se atribuie titlul de doctor prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Skip to content