Eliberare acte de studii

UTCB \ Descoperă-ne \ Pagina studenților \ Eliberare acte de studii

[Anunț] – 4 august 2023

În perioada 16.08.2023 – 25.08.2023 și 01.09.2023 – 08.09.2023 nu se eliberează diplome şi acte de studii. Activitatea reintră în programul normal începând cu data de 12.09.2023, iar eliberarea actelor de studii se face pe bază de programare.

Eliberarea actelor de studii se face doar cu programare telefonică prealabilă prin completarea chestionarului de mai jos.

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii

Actele de studii se eliberează titularului, o singură dată, în original. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri autentificată la notariat în care să fie menţionat în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Procura în original rămâne la dosarul titularului.

Unei persoane cu reşedinţa în străinătate, i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acesteia.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia, în urma depunerii următoarelor documente:

Cerere-eliberare-DUPLICATDownload

Eliberarea duplicatului se poate face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.

Eliberarea foilor matricole la cerere

Întrucât diplomele absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sunt însoţite de foi matricole, aceştia pot solicita (contra cost) eliberarea unei foi matricole.
Cererea adresată domnului Rector însoţită de copia diplomei se depune la secretariatul facultăţii absolvite.

Eliberarea Programelor analitice

Programele analitice se eliberează numai la solicitarea absolvenţilor. Cererea adresată domnului Rector însoţită de copia foii matricole se depune la secretariatul facultăţii absolvite.

Confirmări ale actelor de studii

Adeverinţele de autenticitate a actelor de studii se eliberează la cererea absolvenţilor.
Cererea, însoţită de copii ale diplomelor şi foilor matricole se depun la biroul Prorectori pentru obţinerea de:

Eliberarea adeverinţelor privind perioada de şcolarizare la învăţământul de zi, necesare la Casa de Pensii se face la cerere ( acestea se completează de către secretariatele facultăţilor, care au evidenţa privind perioada de şcolarizare a absolvenţilor).

Skip to content