Cercetează

Centre de Cercetare

Cercetarea științifică a devenit o componentă intrinsecă a activității universitare și o condiție sine-qua-non pentru performanța universitară. Relevanța rezultatelor cercetării, măsurată scientometric prin publicații în reviste cu factor de impact, prin granturi/proiecte de cercetare câștigate prin competiție și prin brevete de invenție recunoscute și aplicate în industrie, este cea care poziționează universitatea în clasamente, aduce finanțare complementară și suplimentară și conferă prestigiu academic. Aceste argumente asigură preocupărilor pentru cercetare științifică un loc privilegiat între activitățile universității și o atenție pe măsură.

Activitatea de cercetare științifică din UTCB are următoarele componente: (i) cercetarea fundamentală și aplicativă; (ii) dezvoltarea (de produse și servicii inovative) și (iii) inovarea (transferarea către mediul socio-economic a produselor și serviciilor inovative). Cercetarea din UTCB trebuie să se adreseze obiectivelor enunțate în Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 și în Programul HORIZON 2020 . Activitățile de cercetare se pot finanța atât din fonduri publice prin programele ante-menționate cât și de industrie. Universitatea trebuie să diversifice și să impulsioneze oferta de servicii educaționale, de cercetare și de consultanță către industrie și societate.

În prezent, finanțarea cercetării din fonduri publice se face prin programe care vizează subiecte vaste multi-/pluri-/trans-disciplinare, de interes major pentru societate. Asocierea UTCB la clustere puternice și inovatoare este esențială în accesarea fondurilor publice de cercetare. Abordarea tradițională de a face cercetare în grupuri mici de persoane cu competențe cvasi-identice nu mai poate asigura succesul cererilor de finanțare. Din această perspectivă și ținând seama și de obiectivele programelor de finanțare existente pentru cercetare, competențele cadrelor didactice și de cercetare din UTCB pentru a desfășura activități de CDI finanțate din fonduri publice se vor grupa în următoarele domenii mari prioritare (care nu sunt disjuncte și se înscriu în conceptul larg de sustenabilitate): (i) Orașul Inteligent, (ii) Eficiența energetică și (iii) Reziliența la dezastre.

Colectivele care s-au grupat în jurul centrelor de cercetare trebuie să demonstreze permanent viabilitatea acestora prin depunerea de cereri de finanțare, derularea de granturi/proiecte de cercetare/consultanță, organizarea de manifestări științifice și publicații relevante.

Studenții masteranzi și, în special, doctoranzii UTCB trebuie să reprezinte o resursă foarte importantă a cercetării universitare. În acest moment, această resursă este numai parțial valorificată. Este absolut necesar să li se asigure de către conducătorii de doctorat, cel puțin studenților doctoranzi bursieri, implicarea în proiecte/granturi de cercetare/consultanță, ca instrument esențial în elaborarea tezelor din care să rezulte publicații de valoare în reviste internaționale de prestigiu.

În prezent, activitatea de cercetare din UTCB are la bază (i) planurile strategice pentru activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, (ii) componenta pentru cercetare din cadrul planului strategic de implementare a procesului de internaționalizare și (iii) metodologiile de înființare și de evaluare a centrelor de cercetare.

Dispunand de un valoros si experimentat potential de cercetare stiintifica, in ultimii patru ani, catedrele, facultatile si universitatea au procedat la concentrarea eforturilor pe domenii prioritare de mare interes stiitific, tehnologic si in acelasi timp de mare utilitate publica.

Printre cele mai relevante directii prioritare abordate in cercetarea stiintifica, se numera:

Skip to content