Licență

Studiile universitare de licență reprezintă prima treaptă a studiilor universitare și asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în domeniul ingineriei civile în vederea inserției pe piața forței de muncă atât din România cât și de peste hotare, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare.

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor.

Programele de studii universitare de licență se finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești.

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de licență

Metodologia se referă la cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Consultă metodologia de admitere

Skip to content