Regulamente

UTCB \ Descoperă-ne \ Regulamente

Codul de etică și deontologie profesională universitară

Codul de etică și deontologie profesională al personalului unei instituții publice reprezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita salariaților în relațiile inter-instituționale, precum și în relațiile acestora cu societatea.

Consultă Codul de etică și deontologie profesională universitară

Regulamentul de Organizare si Funcționare

Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) este un instrument de conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competente, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații.

Consultă ROF UTCB

Consultă Organigrama UTCB

Regulament Intern 

Prin Regulamentul intern se stabilesc dispoziții referitoare la disciplina muncii, precum și la procedurile și prevederile cu caracter general, după care se desfășoară activitatea în cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

Consultă RI UTCB

Metodologie privind menținerea calității de titular in UTCB, după împlinirea vârstei legale de
pensionare (65 de ani)

Consultă Metodologia   Calendar

Metodologia de elaborare a statelor de funcții

Consultă Metodologia   Calendar

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din UTCB

În Universitatea Tehnică de Construcții din București, posturile didactice sau de cercetare vacante se ocupă pe perioadă determinată sau nedeterminată prin concurs organizat în conformitate cu Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, Metodologia cadru de concurs aprobată prin HG nr. 457/2011, modificată prin H.G. nr.36/2013, OMENCS nr.6129/20.12.2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare și cu ordinele ministerului de resort incidente în materia concursurilor pentru posturile din învățământul superior. Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul universitar 2019-2020.

Consultă Metodologia

Regimul actelor de studii

Regulamentul reglementează gestionarea actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București. Gestionarea implică: primirea, întocmirea, anularea, eliberarea, arhivarea și casarea actelor de studii și documentelor universitare.

Consultă regulamentul

Regulamentul Centrului de Comunicații și IT

Centrul de Comunicații și IT implementează strategiile UTCB de introducere a tehnologiilor moderne de informație și comunicație în învățământ și cercetare. Toate oficiile de calcul care deservesc facultățile fac parte din Centrul de Comunicații și IT, împreună implementând facilitățile tehnologiei informației și comunicațiilor – TIC, necesare pentru desfășurarea activităților educaționale și de cercetare.

Consultă regulamentul

Metodologie privind acordarea de salarii diferențiate pentru personalul angajat în UTCB

Prezenta metodologie are în vedere cadrul general pentru stabilirea de salarii  diferențiate pentru personalul angajat în Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Consultă metodologia

Metodologie privind acordarea salariului diferențiat în funcție de performanța în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pentru personalul didactic și de cercetare angajat în UTCB

Scopul prezentei metodologii este stimularea creșterii performanței în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) pentru personalul didactic și de cercetare titular angajat în UTCB prin acordarea de salarii diferențiate.

Consultă metodologia

Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii UTCB

Biblioteca Universității Tehnice de Construcții București este parte integrantă a sistemului de învățământ superior și asigură suportul de specialitate pentru procesul de instruire, formare, educație, cercetare științifică şi perfecționare care se desfășoară în Universitate.

Consultă regulamentul

Skip to content