D7 – Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

UTCB \ Cercetează \ Fondul de Dezvoltare Instituţională \ D7 – Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

Rezultate FDI 2023 – viitorul INgineriei de  COnsTrucții in ROmânia – INCOTRO 

UTCB – reper internațional de excelență în educație, ȋnvăţământ, cercetare 

În timpul implementării proiectului, s-au consolidat parteneriatele între universități și organizațiile economice publice și private, prin organizarea unui forum sectorial și intersectorial, participarea la întâlniri și sesiuni de bune practici ale Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră ale Universităților cu profil tehnic și implicarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, au inceput demersurile pentru  corelarea  planurilor de învățământ și competențelor absolvenților cu cerințele mediului socio-economic / pieței muncii prin organizarea a trei workshop-uri și adaptarea unui program de studiu în concordanță cu tendințele pieței muncii în secolul XXI. În cadrul dezvoltării activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UTCB, au fost realizate cinci parteneriate noi între CCOC și agenți economici, iar personalul implicat a participat la cursuri de formare continuă pentru dezvoltarea abilităților de consiliere. De asemenea, Centrul s-a dotat cu teste standardizate și echipamente pentru o tranziție eficientă a studenților pe piața muncii. Asigurarea calității managementului proiectului s-a realizat prin coordonarea activităților și monitorizarea procesului de implementare. 

Au fost realizate activitățile financiare, de resurse umane, achiziții si secretariat, organizarea și managementul echipei de proiect. Rezultatele obţinute comparativ cu cele preconizate, pana in prezent se prezinta astfel: 

R1 – Document privind strategii de dezvoltare a invatamantului tehnic superior din Romania in secolul XXI (A1.1) 

Au fost invitate să participe Universitățile Tehnice din România, alături de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii si Solidarității Sociale, dar si actori importanți din domeniul lndustriei. În cadrul conferinței s-a încercat identificarea nevoilor transversale de pe piața muncii din domeniul ingineriei. 

Agenda conferinței s-a axat pe Dezvoltarea Învățământului Superior Tehnic în secolul XXl, precum și pe conștientizarea situațieii actuale a învățământului  tehnic, nevoile imediate și tendiințele spre care se îndreaptă. 

Această conferință s-a materializat prin realizarea unui document privind strategii de dezvoltare a invățământului tehnic superior din România in secolul XXI. 

Contextul discuțiilor propuse de CCOC-UTCB: 

Printre subiectele aduse în discuție s-au numărat inițiativele privind : 

Alte strategii discutate au inclus: 

Aceste inițiative reprezintă o abordare cuprinzătoare pentru a sprijini studenții în parcursul lor academic și pentru a reduce abandonul în universitățile tehnice, contribuind la formarea unei forțe de muncă pregătite și competitive în era tehnologiei și digitalizării. 

Conferința din 25.04.2023 a adus în prim-plan întrebarea crucială: „Învățământul Tehnic Superior, ÎNCOTRO?”. 

În cadrul Conferinței  din data de 25.04.2023, în cadrul ConstructFest, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră UTCB și  reprezentanții ARUT Alianţa Română a Universităţilor de Ştiinţă şi Tehnologie din care fac parte Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” 

Dezbaterile aprinse s-au concentrat pe transformările aduse de digitalizarea ingineriei și pe importanța dezvoltării abilităților transferabile și practice în procesul de învățare. Acestea reflectă tendințele și provocările actuale din domeniul învățământului tehnic superior. 

Idei dezbătute: 

Digitalizarea ingineriei: 

Analiza impactului tehnologiilor digitale asupra procesului de predare și învățare în domeniul ingineriei. 

Dezvoltarea abilităților transferabile: 

Importanța cultivării abilităților transferabile pentru a pregăti studenții pentru provocările complexe ale pieței muncii. 

Dezvoltarea abilităților practice: 

Promovarea experiențelor practice și a stagii pentru consolidarea cunoștințelor teoretice într-un context aplicat. 

Educație centrată pe nevoile cetățenilor vs. Nevoile studenților: 

Dezbateri privind alinierea ofertei educaționale la nevoile societății și echilibrul cu așteptările și aspirațiile studenților. 

Minimul de specialități menținute : 

Evaluarea impactului deciziilor guvernamentale asupra diversității și relevanței specializărilor în învățământul tehnic superior. 

Alimentări cu apă: 

Strategii pentru a asigura accesul la resurse esențiale, cum ar fi alimentarea cu apă, pentru comunitățile universitare. 

Sprijin pentru elevii din medii defavorizate: 

Măsuri concrete pentru a oferi sprijin financiar și mentorat elevilor proveniți din medii defavorizate, contribuind la egalitatea de șanse. 

Clasificarea programelor de software de către firme: 

Implicarea firmelor în evaluarea și clasificarea programelor de software pentru a asigura relevanța acestora pe piața muncii. 

Program de sprijinire a meseriei de inginer: 

Propuneri pentru programe de sprijinire a meseriei de inginer, inclusiv facilități fiscale și programe extinse de stagiu. 

Două cursuri ținute de mediul economic: 

Reflectarea asupra beneficiilor și provocărilor asociate cu implicarea mediului economic în furnizarea a două cursuri, consolidând legătura dintre teorie și practică. 

R2 – Analiza privind strategii de reducere a abandonului universitar şi creşterea angajabilităţii în domeniul studiat. (A1.1) 

În cadrul întâlnirii din data de 24.04.2023, în cadrul ConstructFest, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră UTCB și reprezentanții (CONSILIERI ȘI PRORECTORI ce au în subordine CCOC-URI) ai Centrelor de Consiliere ale Universităților din ARUT –  Alianţa Română a Universităţilor de Ştiinţă şi Tehnologie din care fac parte Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. 

Au abordat o serie de idei și propuneri cu privire la reducerea abandonului în universitățile tehnice, evidențiind conexiunile strânse dintre mediul economic și instituțiile academice. 

Aceste discuții au acoperit diverse aspecte, de la sprijinul financiar acordat pe durata stagiilor de program și a programelor de studii, până la emergența unor noi meserii în contextul tehnologiilor și digitalizării. 

Iată  măsurile   de intervenție pentru prevenția abandonului, care au reieșit în urma întâlnrii : 

– programe remediale pentru anul I 

-programe de tutoring derulate de studenții de la anii mai mari 

-proceduri interne care să permită identificarea studenților cu risc crescut de abandon 

-elaborarea unor proceduri ce permit comunicarea eficient între toți participanții la procesul educațional:  studenți, cadre didactice și angajatori. 

În baza acestor măsuri se propune elaborarea unui plan ce urmează a fi implementat: 

Plan de Intervenție pentru Prevenirea Abandonului la Universitatea Tehnică de Construcții: 

1. Programe Remediale pentru Anul I

   – Evaluare Inițială: Identificarea studenților cu dificultăți academice și de adaptare în timpul primului semestru. 

   -Sesiuni de Tutorat: Organizarea de sesiuni de tutorat  regulate pentru a oferi sprijin academic suplimentar în materiile cu care se confruntă studenții. Consiliere academică și personală. 

 2. Programe de Tutorat Derulate de Studenții de la Anii Mai Mari: 

   – Formare pentru Tutori: Furnizarea unei formări adecvate pentru studenții tutore pentru a-i pregăti să ofere sprijin eficient. 

   – Sesiuni de Tutorat și Consiliere: Organizarea de sesiuni de tutorat și consiliere conduse de studenți din ani mai mari pentru a oferi îndrumare  și de adaptare. 

3. Proceduri Interne pentru Identificarea Studenților cu Risc Crescut de Abandon: 

   – Monitorizare : Implementarea unui sistem de monitorizare a performanțelor academice pentru a identifica studenții cu rezultate slabe sau absențe frecvente. 

   – Intervenția Timpurie:* Dezvoltarea unor proceduri pentru raportarea și intervenția timpurie în cazul studenților identificați cu risc crescut de abandon. 

 4. Elaborarea unor Proceduri pentru Comunicare Eficientă între Toți participanții

   – Platforme Online: Utilizarea platformelor online pentru a facilita comunicarea între studenți, cadre didactice și angajatori. 

   – Sesizare și rezolvarea problemelor: Implementarea unui sistem eficient de sesizare și rezolvare a problemelor pentru a răspunde rapid la nevoile și preocupările studenților și cadrelor didactice. 

   – Evenimente și Sesiuni de Informare: Organizarea de evenimente și sesiuni de informare pentru a promova comunicarea și colaborarea între toate părțile implicate. 

Monitorizare și Evaluare: 

   – Evaluare Continuă: Monitorizarea și evaluarea constantă a eficacității măsurilor implementate și ajustarea acestora în funcție de feedback-ul și rezultatele obținute. 

   – Analiză a Ratei de Abandon:* Analiza regulată a ratei de abandon pentru a identifica tendințele și a interveni prompt acolo unde este necesar 

R3 – 3  întâlniri comune cu studenți/absolvenți, cadre didactice și agenți economici pentru creșterea șanselor de angajare in domeniul studiat (A1.2+A2.1) 

Au fost organizate 3 intalniri comune cu studenți/absolvenți, cadre didactice și  agenți  economici (R3) pentru creșterea șanselor de angajare în domeniul studiat (A2.1) 

(1) Prima întâlnire la Faculatea de Instalații  a fost în 18 Mai 2023, au participat firmele PiPE DESGN S.R.L, ECOAPA DESIGN S.R.L., WiLLO, și SC DECATECH PROIECT SRL . 

Au fost prezenți un număr de 35 de studenți,  întâlnirea a durat 2.5 ore și a avut  scopul de a face cunoscute și de a  găsi un numitor comun între competențele dobândite prin pregătirea academică și așteptările angajatorilor și ale absolvenților în momentul inserției pe piața muncii. 

De asemenea au fost analizate atât verbal cât și printr-un chestionar oferit firmelor, cele mai importante aptitudini, capacități și competențe pe care trebuie să le aibă un student aflat în interNship sau un nou angajat în cadrul companiei. 

În urma dezbaterilor, cadrele didactice, actorii din piața muncii și studenții au concluzionat că este nevoie bineînțeles de : 

• competențe tehnice bine cunoscute, pe care facultatea le asigură pe deplin, 

• de competențe digitale, 

• competențe sociale , 

• competețe de a învăța să înveți, 

• capacități de adaptare la schimbări, 

• competențe de comunicare 

• competențe multilingvistice 

(2) A doua întâlnire  la Faculatea de Hidrotehnică a fost în 22  Mai  2023, au participat firmele APA NOVA S.A, ERBASU S.A., EPTISA , RAMBOLL, PIPE LIFE SRL, PIPE DESIGN SRL, SC DEXTH PROIECT SRL 

Au fost prezenți un număr de 30 de studenți,  întâlnirea a durat 3 ore  și a avut  scopul de a face cunoscute și de a  găsi un numitor comun între competențele dobândite prin pregătirea academică și așteptările angajatorilor și ale absolvenților în momentul inserției pe piața muncii. 

De asemenea au fost analizate atât verbal cât și printr-un chestionar oferit firmelor , cele mai importante aptitudini, capacități și competențe pe care trebuie să le aibă un student aflat în intership sau un nou angajat în cadrul companiei. 

• În urma dezbaterilor, cadrele didactice, actorii din piața muncii și studenții au concluzionat că este nevoie bineînțeles de : 

• competențe tehnice bine cunoscute, pe care facultatea le asigură pe deplin, 

• de competențe digitale, 

• competențe sociale , 

• competețe de a învăța să înveți, 

• capacități de adaptare la schimbări, 

• competențe de comunicare 

• competențe multilingvistice 

(3) A treia  întâlnire  cu Faculatea de Inginerie Civilă și Construcții Agricole -CCIA și Facultatea de Inginerie în Limbi Străine -FILS  a fost în 23 Mai 2023, au participat firmele: ERBASU S.A, CONCELEX S.A, DESA ENGINEERING SRL, CONSTRUCTION PCE DESIGN SRL, SELFCONSULTING SRL, REINFORCEMENT ENGINEERING & DESIGN SRL, SC ENGINEERING PLUS SRL. 

Au fost prezenți un număr de 60 de studenți,  întâlnirea a durat 3 ore și a avut  scopul de a face cunoscute și de a  găsi un numitor comun între competențele dobândite  prin pregătirea academică și așteptările angajatorilor și ale absolvenților în momentul inserției pe piața muncii. 

De asemenea au fost analizate atât verbal cât și printr-un chestionar oferit firmelor, cele mai importante aptitudini, capacități și competențe pe care trebuie să le aibă un student aflat în intership sau un nou angajat în cadrul companiei. 

În urma dezbaterilor, cadrele didactice, actorii din piața muncii și studenții au concluzionat că este nevoie bineînțeles de: 

• competențe tehnice bine cunoscute, pe care facultatea le asigură pe deplin, 

• de competențe digitale, 

• competențe sociale , 

• competețe de a învăța să înveți, 

• capacități de adaptare la schimbări, 

• competențe de comunicare 

• competențe multilingvistice 

Pentru toate acestea, a reieșit că studenții mai au nevoie de antrenament susținut bineînțeles cu sprijinul profesorilor, al mentorilor și al practicii și intership-urilor din cadrul firmelor. 

Firmele au transmis că mai pot solicita informații despre proiectele la care au lucrat în trecut studenții, de exemplu în voluntariat,  nivelul de responsabilitate și rezultatele obținute. 

De asemenea este de interes o minimă cunoaștere teoretică a instrumentelor și a echipamentelor specifice, precum și a interpretării de  planuri și desene tehnice. 

Gestionarea situațiilor dificile, printr-o bună reziliență, stăpânire de sine și păstrarea valorilor personale  este  bineînțeles foarte apreciată. 

La întâlnire a mai fost analizat și  viitorul ingineriei în domeniul construcțiilor civile,  acest demers este necesar și binevenit  pentru ca absolvenții să devină buni specialiști și să aducă o valoare adăugată în domeniile în care activează, în funcție de necesitățile pieței muncii la zi. 

De asemenea, se identifică noi direcții de sprijin pe care Centrele de Consiliere le pot oferi studenților din domeniul ingineriei. 

R4 – Realizarea a 3 sesiuni de consiliere de grup a studenților privind realizarea portofoliului de angajare, pregătirea pentru interviu, căutarea unui loc de munca (A1.3+A2.1) 

Au fost realizate a 3 sesiuni de consiliere de grup (R3) a studentilor privind realizarea portofoliului de angajare, pregătirea pentru interviu, căutarea unui loc de munca (A2.1). 

Sesiunea  1: Realizarea Portofoliului de Angajare 

În această primă întâlnire, ne-am concentrat pe importanța și structura unui portofoliu de angajare eficient pentru viitorii ingineri. Am explorat diferite formate și metode de prezentare a informațiilor, inclusiv mostre de proiecte, lucrări relevante și certificări. Am accentuat importanța evidențierii proiectelor de inginerie din imul semestrelor,  în portofoliu, inclusiv propuneri de proiecte în echipă. 

Am subliniat necesitatea prezentării  într-un mod clar și concis, evidențiind competențele tehnice și abilitățile practice relevante pentru domeniul ingineriei. 

Sesiunea  2: Pregătirea pentru Interviu 

În sesiunea de pregătire pentru interviu, ne-am axat pe tehnici și strategii specifice pentru interviurile de angajare în domeniul ingineriei. 

Am discutat despre modalități de pregătire pentru întrebările tehnice specifice domeniului și de gestionare a situațiilor de stres. Am organizat simulări de interviu, oferind studenților feedback individualizat și sugestii pentru a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare și prezentare. 

Am oferit exemple concrete și scenarii de interviu pentru a ajuta studenții să se pregătească pentru întrebările legate de proiecte anterioare, soluționarea problemelor și abilitățile lor tehnice. 

Sesiunea  3: Căutarea unui Loc de Muncă 

În aceată  întâlnire, am explorat modalități practice de căutare a unui loc de muncă în domeniul ingineriei. Am discutat despre canalele specifice de recrutare și rețele profesionale relevante pentru ingineri, precum și despre metode eficiente de networking în industria ingineriei. 

Am oferit sfaturi pentru optimizarea profilului online și a CV-ului, precum și pentru abordarea directă a potențialilor angajatori. Am evidențiat importanța construirii și menținerii unei rețele profesionale în domeniul ingineriei, inclusiv participarea la evenimente de networking și conectarea cu profesioniști din industrie pentru a accesa oportunități de carieră. Aceste activități au oferit studenților, viitori ingineri  un cadru solid pentru pentru intrarea pe piața muncii în domeniul ingineriei.  

Prin aceste sesiuni  am dorit să   oferim  studenților, viitori ingineri un cadru mai adaptat pentru a-și dezvolta competențele și a-și urmări obiectivele de carieră în domeniul ingineriei. 

R5: 1 program de studii de licență si / sau master va fi analizat si adaptat la cerințele pieței muncii (A1.2+A2.2) 

Programul de Master – Tehnologia și Managementul Lucrărilor  în  Construcții, a fost analizat de un  grup comun format din fosti absolventi (actuali reprezentanti ai companiilor de profil din piața muncii) + cadre didactice, în vederea adaptării/ actualizării planului de invățămănt  în  concordanță cu piața muncii. 

Rezumat al celor trei întâlnire pentru reorganizarea programului de Master TMLC  Tehnologia și Managementul Lucrărilor  în  Construcții 

1. Consolidarea Programului de Master: 

   – Importanța adaptării la cerințele pieței muncii. 

   – Prioritizarea competențelor practice și tehnologice. 

   – Integrarea practicii în program. 

2. Modernizarea Procesului Didactic: 

   – Adăugarea tehnologiilor moderne în fiecare disciplină. 

   – Organizarea cursurilor de tehnologie și sustenabilitate. 

   – Focusul pe gestionarea conflictelor și managementul echilibrului între materiale, tehnologii și aspectele ecologice. 

3. Parteneriate cu Industria: 

   – Colaborarea cu companii pentru integrarea experienței practice în procesul de învățământ. 

   – Monitorizarea degradării și identificarea erorilor în proiectare și construcție. 

 Planuri de Acțiune Propuse: 

1. Modernizarea Programului de Master: 

   – Revizuirea planului de învățământ pentru a include proiecte practice transversale și cursuri opționale de tehnologii moderne. 

   – Extinderea perioadei de practică pentru a asigura experiență relevantă în industrie. 

2. Îmbunătățirea Calității Didactice: 

   – Recrutarea de cadre didactice cu experiență în domeniu și promovarea schimbului de cunoștințe între industrie și universitate. 

    – Dezvoltarea și implementarea unor programe de formare continuă pentru cadrele didactice existente pentru a se menține la curent cu noile tehnologii și practici din domeniu. 

3. Colaborări cu Industria: 

   – Înființarea unor parteneriate strategice cu companii din domeniul construcțiilor pentru stagii de practică, proiecte de cercetare și programe de mentorat. 

   – Organizarea de evenimente și conferințe periodice pentru a facilita schimbul de idei și bune practici între academia și industrie. 

4. Sustenabilitate și Inovare: 

   – Integrarea conceptelor de sustenabilitate și eficiență energetică în toate aspectele programului de studii. 

   – Promovarea inovației și a proiectelor cu amprentă ecologică redusă în proiectele studenților și în cercetarea academică. 

Aceste planuri de acțiune vor asigura ca Programul de Master va fi în pas cu evoluțiile din industria construcțiilor și va pregăti studenții pentru provocările și oportunitățile viitoare din domeniu. 

R6 – Minim 3 activități pentru familiarizarea studenților de anul I cu meseriile din domeniul de studiu ales. (A3.2) 

Au fost realizate 3 activiăți de familiarizare a studentilor de anul I cu meseriile din domeniul de studiu ales (R6), la programele de licență CFDP,  Robotică și Mecatronică  și Utilaj Tehnologic 

(1)  Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri  a fost în 25  Mai 2023, au participat firmele POOR CONSTRUCT S.R.L; SENSALL SEISMIC SRL;  SIXENSE ROMANIA CONSRUCTII SRL, VIOTOP SRL, SC DECATECH PROIECT SRL 

Au fost prezenți un număr de 20 de studenți,  întâlnirea a durat 2 ore  și a avut  scopul de a face cunoscute meseriile din domeniu și noile tendințe ale viitorului, bazate pe competențele europene, pentru o cât mai bună adaptare la cerințele Pieței Muncii. 

  Raport privind meseriile viitorului în fiecare domeniu specificat, în conformitate cu competențele: 

Inginer de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: 

(2) Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții, specializarea Mecatronică  a fost în 26   Mai  2023, au participat firmele SAIDEL NINEERONG SRL, IHP – Institutul de Hidraulică și Pneumatică si SC ENGINEERING PLUS SRL. 

Au fost prezenți un număr de 15 de studenți,  întâlnirea a durat 2 ore  și a avut  scopul de a face cunoscute meseriile din domeniu și noile tendințe ale viitorului, bazate pe competențele europene, pentru o cât mai bună adaptare la cerințele Pieței Muncii. 

Inginer Robotică  sau Mecatronică: 

(3) Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții, specializarea Utilaj Tehnologic pentru Constructii a  fost în 26   Mai  2023, au participat firmele SAIDEL NINEERONG SRL,  IHP – Institutul de Hidraulică și Pneumatică, REINFORCEMENT ENGINEERING & DESIGN SRL,  SC DEXTH PROIECT SRL. 

Au fost prezenți un număr de 35  de studenți,  întâlnirea a durat 3 ore și a avut  scopul de a face cunoscute meseriile din domeniu și noile tendințe ale viitorului, bazate pe competențele europene, pentru o cât mai bună adaptare la cerințele Pieței Muncii. 

Inginer Utilaje în Construcții: 

R7 – Încheierea a 3 noi parteneriate intre CCOC și instituții si organizații din spațiul public și privat  (A3.2) 

Parteneriatele au fost încheiate cu următoarele firme pe trei ani: 

Implicând ca la solicitarea CCOC-UTCB din timp, să poate participa și susține cu expertiza, întâlnirile tematice. 

R8 – Organizarea sau participarea la un curs a cel putin 3 persoane implicate in activitățile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UTCB, pentru dobândirea de noi competențe necesare activităților de consiliere (A3.3)  

5 persoane implicate in activitatile Centrului de Consiliere si Orientare in Carierd al UTCB, au participat la un curs de formare pentru dob6ndirea de noi competente necesare activitafilor de consiliere (RB/A3.3). 

Scopul acestui curs a fost, să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile participanților în domeniul activităților de orientare în carieră. În cadrul său, consilierul de orientare profesională oferă îndrumare și sprijin pentru a lua decizii importante legate de alegerea unei profesii sau ocupații, participarea la cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare, precum și pentru procesul de schimbare a ocupației sau locului de muncă. 

Cursul de – Consilier Orientare privind Cariera cod COR 242306 a fost absolvit de următorii cursanți care au primit  certificat de absolvire pentru ocupația -Consilier Orientare privind Cariera cod COR 242306: BRICIU Monica, COȘOIU Anula, ERBAȘU Ruxandra, IFTODE Mihaela, STOIAN Marina 

R9 – Participarea la cel puțin o conferinta cu tematica de COC in universitati a cel putin 2 persoane implicate in activitățile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UTCB (A3.3) 

Directorul CCOC si consilierul angajat au participat în luna noiembrie la conferinta „Strategii și resurse pentru orientarea în carieră in mediul universitar” organizată de Universitatea din Craiova (R9/A3.3) 

Evenimentul a fost organizat în luna noiembrie de Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în parteneriat cu ACROM și s-a încadrat în seria acțiunilor care au susținut stabilirea unui dialog între reprezentanții centrelor de consiliere și orientare în carieră din mediul universitar, privind diseminarea exemplelor de bune practici și elaborarea unor strategii comune de creștere a gradului de angajabilitate al absolvenților cu studii superioare. 

La întâlnirea respectivă, s-a reușit diseminarea exemplelor de bune practici și elaborarea strategiilor comune pentru îmbunătățirea gradului de angajabilitate al absolvenților cu studii superioare, conform obiectivelor stabilite. S-au consolidat parteneriatele între universități și centrele de consiliere și orientare în carieră, promovând dialogul constructiv și schimbul de idei. De asemenea, s-au identificat oportunități de colaborare viitoare pentru continuarea eforturilor în sprijinul tranzițiilor educaționale și dezvoltării competențelor transversale ale studenților. 

R10: Realizarea de materiale de promovare a activităților CCOC, precum si pentru promovarea UTCB (A1.1+A2.1+A3.2)Au fost realizate materiale de promovare a activitaților CCOC precum si promovarea UTCB (Rl0/A1.I+A2.1+A3.2) 

Au fost realizate: 

• 2000 buc pliante 

• Roll-up CCOC 

• Banner 

• Servicii promovare UTCB în cadrul ConstructFest 2023 

R11: Achiziția de teste/instrumente de consiliere (A3.2) 

S-a realizat achizitia de testelinstrumente necesare activitililor de consiliere si orientare in carieri (Big Five Questionnaire + lntelligenz-struktur) (A3.2) 

R12 – Raport tehnic și financiar (A4.1+A4.2) 

R13 – Raport execuție bugetară finală (A4.1+A4.2) 

R14 – Raport implementare (A4.1+A4.2) 

Rezultate FDI 2022 – viitorul INgineriei de  COnsTrucții in ROmânia – INCOTRO 

Raport implementare CNFIS-FDI-2022-0609

Skip to content