Centrul de Management al Calității

UTCB \ Centrul de Management al Calității

Activitatea de asigurare a calității în cadrul UTCB este subordonată principiilor politicii universității pentru asigurarea calității și se desfășoară conform regulamentelor, procedurilor și metodologiilor constituite în Sistemul de Management al Calității (SMC) din UTCB.

Obiectivele generale ale UTCB, stabilite pe termen mediu prin strategia aprobată de Senatul universităţii pentru perioada 2020-2024, sunt în acord cu strategia ARACIS.

În cadrul UTCB, atât la nivelul Universității, cât și la nivelul fiecărei facultăți funcționează o Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

În procesul de stabilire a structurii organizatorice a Sistemului de Asigurare a Calității s-a ținut seama de cele trei componente ale activităților dintr-o universitate: educația și formarea studenților, cercetarea științifică și, respectiv, activitățile conexe.

În cazul UTCB, managementul calității cuprinde principalele componente ale activității universitare:

La nivelul UTCB, funcționează următoarele structuri care au activități pentru asigurarea calității:

Centrul de Management al Calității este subordonat Prorectorului responsabil cu managementul și asigurarea calității în UTCB.

Rolul structurilor de asigurare a calității în UTCB este acela de a îmbunătății continuu calitatea proceselor didactice și de cercetare.

La nivelul facultăților și departamentelor sunt elaborate “Programe anuale de măsuri privind îmbunătățirea calității proceselor didactice și de cercetare științifică”, responsabilitatea definirii și implementării lor și a menținerii conformității Sistemului de Management al Calității cu standardele de referință revenind colectivelor de conducere ale acestora, lărgite cu responsabilii cu asigurarea calității şi auditorii interni. Obiectivele specifice definite în cadrul programelor sunt corelate cu obiectivele generale referitoare la calitate stabilite la nivelul UTCB.

În cadrul UTCB, calitatea procesului educațional și de cercetare științifică este responsabilitatea fiecărui cadru didactic în parte, dar și a fiecărui colectiv, politica universității fiind aceea de promovare a unei abordări unitare a calității prin încurajarea dezvoltării asigurării interne a calității și a creării unui echilibru între implementarea instrumentelor de asigurare a calității și necesitatea de creștere a creativității în educație și cercetare.

Conținutul programelor de studii din cadrul UTCB este revizuit și îmbunătățit permanent, pornindu-se de la definirea și delimitarea clară a competențelor generale și de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licență, în corelație cu cele corespunzătoare studiilor universitare de masterat și doctorat, având la bază monitorizarea satisfacției clienților interni și externi prin utilizarea de instrumente specifice.

Certificate SRAC

Certificate ARACIS

Manualul Sistemului de Management Integrat (SMI)

Manualul sistemului de management integrat are drept scop:

Consultă manualul

Proceduri operaționale

Proceduri generale

Evaluarea cadrelor didactice 2022-2023

Skip to content