POR 123709 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

UTCB \ Cercetează \ Programe MDLPA \ POR 123709 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Titlu proiect: “Modernizarea și echiparea infrastructurii de educație specifică domeniului Ingineria Sistemelor în scopul creșterii capacității de integrare socio-profesională pe piața muncii a viitorilor specialiști”, cod MySMIS 2014+ 123709

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), localizată în Bd. Lacul Tei, nr.122-124, sector 2, cod poștal 020396, Mun.București, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Modernizarea și echiparea infrastructurii de educație specifică domeniului Ingineria Sistemelor în scopul creșterii capacității de integrare socio-profesională pe piața muncii a viitorilor specialiști”, Cod SMIS 123709, pe o perioadă de 46 de luni, respectiv între 01.06.2018 și 31.03.2022, această perioadă cuprinzând și activitățile desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.860.885,51 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.485.281,21 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național este de 334.188,27 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Facultății de Hidrotehnică, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării studenților la procesul educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale, astfel încât procesul educativ să se desfășoare în condiții normale.

2. Îmbuntătirea procesului educațional prin dotarea laboratorului de informatică cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru documentare.

Creșterea nivelului de dotare al unității de învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;

3. Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente Facultății de Hidrotehnică prin lucrări de reabilitare a căilor de acces, a instalațiilor sanitare si electrice.

4. Asigurarea vizibilității proiectului.

Rezultatele propuse a fi atinse în cadrul proiectului:

Rezultatul nr.1. Echipamente cu montaj: ascensor, platformă pentru persoane cu dizabilități.

Rezultatul nr.2: Echipamente tehnologice și dotări :

Rezultatul nr.3: Lucrări construcție

Rezultatul nr.4:

Proiectul implementat de U.T.C.B. este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional (por) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Pentru detalii suplimentare: S.l. dr. ing. Giorgian Neculoiu – Manager de proiect, tel: 0729388007, e-mail : neculoiu.giorgian@gmail.com

Skip to content