Regulamente studenți

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Regulamentul conține informații generale despre procesul de învățământ (participarea studenților la procesul de învățământ, examinarea studenților, încheierea situației școlare, transferuri și reînmatriculări, recunoașteri de note și credite) și cercetare științifică studențească, participarea studenților la contractele de cercetare științifică.

Consultă regulamentul

Codul drepturilor și obligațiilor studentului UTCB

Codul drepturilor și obligațiilor studentului UTCB se adoptă de către Senatul universitar la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului.

Consultă codul studentului UTCB

UTCB student code English version

Regulament privind organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile

Creditele de studii transferabile sunt valori numerice, alocate unor unități de cursuri și altor activități didactice incluse în planul de învățământ. Creditele reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, lucrări practice, studiu individual, laboratoare, activități practice etc.), efectuată de student pentru însușirea cunoștințelor și competențelor specifice unei discipline, completată cu validarea rezultatelor învățării.

Consultă regulamentul

Regulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master

Regulamentul se referă la desfășurarea activităților didactice asistate, din planurile de învățământ de la Universitatea Tehnică de Construcții București(UTCB), pe perioada suspendării activității didactice față-în-față

Consultă regulamentul

Metodologiile de finalizare a studiilor de an pregătitor de limba română, licență și master

În Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti finalizarea ciclurilor de studii universitare se realizează prin examen de diplomă (studii universitare de licență) sau dizertație (studii universitare de master). Toate informațiile cu privire la înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea examenelor și eliberarea diplomelor se află în metodologiile aferente fiecărui ciclu de studii.

Metodologie finalizare studii APLR

Metodologie finalizare studii Ciclul I

Metodologie finalizare studii Ciclul II

Metodologia examenului de competență lingvistică

În conformitate cu dispoziţiile O.M.E.C.nr. 295/05.02.2007, art. 7, Candidaţii la examenul de licenţă (diplomă) prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

Consultă metodologia

Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București

Prezentul regulament stabilește modul de organizare, administrare și funcționare a căminelor și cantinei Universității Tehnice de Construcții București (UTCB).

Consultă regulamentul

Regulament privind acordarea burselor și altor forme de protecție socială pentru studenți

Prezentul regulament stabilește modul acordarea burselor și altor forme de protecție socială pentru studenții Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților se alocă de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat de către Ministerul de resort în funcție de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii (studenții de la studii universitare de licență și studenții de la studii universitare de masterat).

Consultă regulamentul

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat

Practica studenților din Universitatea Tehnică de Construcții București se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale 1/2011, Legea nr. 258/2007 și Legea nr.9/2015 privind practica elevilor și studenților, Ordinul 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat și Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență și prezenta metodologie.

Consultă metodologia

Completare metodologie

Regulament studenți internaționali

Prezentul regulament se referă la studenții internaționali care studiază la Universitatea Tehnică de Construcții București la toate nivelele de studii universitare. Categoriile de studenți internaționali sunt:
(1) Cetățeni străini din state terțe UE
(2) Bursieri ai statului român
(3) Românii de pretutindeni

Consultă regulamentul

Regulament mobilități pentru studenți

Prezentul regulament se referă la studenții care:
(1) studiază la Universitatea Tehnică de Construcții București la toate nivelele de studii universitare.
(2) studiază la alte universități și doresc să vină prin mobilități să studieze temporar în Universitatea Tehnică de Construcții București.

Consultă regulamentul