Regulamente studenți

Codul drepturilor și obligațiilor studentului UTCB

Codul drepturilor și obligațiilor studentului UTCB se adoptă de către Senatul universitar la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului.

Consultă codul studentului UTCB

Regulament privind organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile

Creditele de studii transferabile sunt valori numerice, alocate unor unități de cursuri și altor activități didactice incluse în planul de învățământ. Creditele reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, lucrări practice, studiu individual, laboratoare, activități practice etc.), efectuată de student pentru însușirea cunoștințelor și competențelor specifice unei discipline, completată cu validarea rezultatelor învățării.

Consultă regulamentul

Regulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master

Regulamentul se referă la desfășurarea activităților didactice asistate, din planurile de învățământ de la Universitatea Tehnică de Construcții București(UTCB), pe perioada suspendării activității didactice față-în-față

Consultă regulamentul

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Regulamentul conține informații despre procesul de învățământ și organizarea programelor de studii în sistemul de credite tranferabile

Consultă regulamentul

Metodologiile de finalizare a studiilor de licență și master

În Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti finalizarea ciclurilor de studii universitare se realizează prin examen de diplomă (studii universitare de licență) sau dizertație (studii universitare de master). Toate informațiile cu privire la înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea examenelor și eliberarea diplomelor se află în metodologiile aferente fiecărui ciclu de studii.

Metodologie finalizare studii Ciclul I

Metodologie finalizare studii Ciclul II

Metodologia examenului de competență lingvistică

În conformitate cu dispoziţiile O.M.E.C.nr. 295/05.02.2007, art. 7, Candidaţii la examenul de licenţă (diplomă) prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

Consultă metodologia

Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București

Prezentul regulament stabilește modul de organizare, administrare și funcționare a căminelor și cantinei Universității Tehnice de Construcții București (UTCB).

Consultă regulamentul