Conf. univ. dr. ing. Florian PETRESCU

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 /

E-mail: florian.petrescu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id