Conf. univ. dr. ing. Adrian SAVU

Date de contact

Tel. (centrala): 021 242.12.08 / 241

E-mail: adrian.savu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Născut în Comuna Petrova, judeţul Maramures, a absolvit Facultatea de Geodezie, Specializarea Cadastru în anul 1998, în anul 1999 finalizează Studii aprofundate – Profil Geodezie, Specializarea Sisteme de pozitionare tridimensionale, din anul 2010 Doctor în ştiinţe, domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti“, domeniul „Inginerie civilă“ cu teza “Perfecţionari ale lucrărilor topografice şi geodezice în domeniul căilor de comunicaţii”.
Persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I., categoria D, sa realizeze si sa verifice lucrari din domeniul topografiei, cadastrului, cartografiei si geodeziei, seria RO-B-F, nr. 1770.
Este membru în Comitetul tehnic de specialitate Rezistenta, Mecanica si Stabilitate, subcomitetul Constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarire comunală din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Administratiei, membru în Comitetul tehnic de specialitate Rezistenta, Mecanica si Stabilitate, subcomitetul Constructii si amenajari de imbunatatiri funciare din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, membru delegat in Comisia 6 – Engineering Surveys , International Federation of Surveyors, Presedinte al Comisiei 1 – Standarde profesionale si practica din cadrul comisiilor de specialitate a Uniunii Geodezilor din România, expert evaluator al ARACIS, comisia C10 Ştiinte inginereşti I, inscris în RNE.
Coordonator, director, membru al echipelor la peste 50 proiecte de cercetare, granturi, contracte de prestari servicii, autor şi coautor la 11 articole indexate ISI, autor şi coautor la 42 publicatii apărute în lucrari ale principalelor conferinte internationale şi naţionale de specialitate, a susţinut 30 de prezentări la conferinte, simpozioane, mese rotunde naţionale şi internaţionale.
A participat la elaborarea şi actualizarea de reglemantări tehnice în domeniul topografie, geodezie, cadastru în colaborare cu ANCPI şi MDLPA.
Domenii de expertiza: topografie, topografie aplicată, cadastru, urmărirea comportării în timp a terenurilor şi construcţiilor, infrastructuri de date spaţiale, informatizarea operaţilor de cadastru şi carte funciară

Descriere activități de cercetare

Principalele activitățile de cercetare aplicată pe care le desfăşor în cadrul Departamentului de Topografie şi Cadastru din Facultatea de Geodezie şi în cadrul centrului de cercetare Măsurători geodezice inginereşti şi infrastructuri de date spaţiale sunt:

 1. Realizarea de reţele de sprijin de precizie – suport pentru ridicări topografice, trasări şi cadastru;
 2. Dezvoltarea de tehnologii noi bazate pe tehnici de măsurare moderne pentru asigurarea montajului echipamentelor industriale;
 3. Implementarea de metode de urmărire a comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor în concordanţă cu tendintele cele mai noi din acest domeniu;
 4. Participare la crearea cadrului normativ şi informatic al lucrărilor de cadastru şi al sistemelor informaţionale specifice diferitelor domenii de activitate;
 5. Cercetări privind crearea de infrastructuri de date spaţiale (SDI, INSPIRE);
 6. Înregistrarea, stocarea, validarea şi diseminarea diferitelor modele 3D necesare potentialilor beneficiari, bazate pe standarde ISO-19152-Land Administration Domain Model;
 7. Aplicarea metodelor avansate privind dezvoltarea cunoasterii in domeniile geodezie, date spatiale, metode specifice 3D: BIM, GIS, CAD;
 8. Aplicarea creativă a tehnicilor de proiectare şi cercetare moderne în cadrul realizării proiectelor de cercetare cu impact în domeniul măsurătorilor geodezice inginereşti şi a infrastructurilor de date spaţiale;
 9. Promovarea competitivităţii pe piaţa calificărilor de vârf din măsurătorile geodezice inginereşti, cadastru, evaluarea imobilelor, etc.;
 10. Promovarea de parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil de la nivel naţional şi internaţional;
 11. Promovarea de parteneriate cu  mediul de afaceri;
 12. Dezvoltarea cunoaşterii prin participarea la conferinţe, sesiuni de comunicari, simpozioane, conferinte, mese rotunde si workshopuri, prezentarea rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică in publicaţii si reviste naţionale şi internaţionale indexate ISI;
 13. Introducerea si utilizarea de tehnici interdisciplinare, pentru determinarea cu precizie ridicată a mărimilor de măsurat;
 14. Informatizarea operaţilor de cadastru şi carte funciară,  aspecte legate de integrarea acestora  într-un sistem unitar;
 15. Proiectarea managerială şi organizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobliară;
 16. Implicarea cadrelor didactice tinere, a studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor in proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu geodeziei;
 17. Contribuţia la dezvoltarea de servicii inovatoare, regulamente, legislatie in domeniul topografie inginereasca, cadastru, standardizare informaţii geospaţiale, evaluarea imobilelor, etc, .prin participări alături de autorităţile publice centrale, locale si reprezentanţi ai sectorului privat profit si nonprofit;

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content