Granturi ARUT

UTCB \ Cercetează \ Cercetarea la UTCB \ Granturi ARUT

[Actualizare articol]

Lista proiectele selectate la finanțare – 25 iulie 2023

Lista rezultate proiecte – 17 iulie 2023

Listă finală proiecte eligibile – 31 mai 2023

Listă proiecte eligibile – 25 mai 2023

Liste proiecte depuse – 22 mai 2023

Pachet de informații

Îndrumar depunere proiecte

Scop:

Stimularea activității de cercetare realizată în cadrul Universităților ARUT printr-un program de cercetare propriu care se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor din Universitățile ARUT. Domeniile de specializare științifică au fost identificate la nivelul fiecărei Universități în conformitate cu HG nr.158/2018 Anexa 1 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019. Domeniul de specializare științifică corespunde unui domeniu fundamental sau unei ramuri de știință sau unei sub-ramuri științifice care aparține unei ramuri de știință.

Obiective

Rezultate estimate

Prin finanțarea acestui tip de proiecte se urmărește:

Condiții generale de participare

Criterii de eligibilitate

  1. Directorul de proiect este cadru didactic cu gradul de asistent universitar/asistent de cercetare, șef de lucrări/lector universitar sau echivalent, conferențiar, cercetător științific sau cercetător științific grad III, II, activ în cadrul unei Universități din cadrul ARUT pe toată durata contractului de finanțare, cu  titlul de doctor.
  2. Se verifică pe baza Adeverinței de la Serviciul personal al Universității la care activează, în care se specifică funcția de cadru didactic  sau cercetător, departamentul și facultatea,  și  pe baza Anexei 2 la Cererea de finanțare- Declarația pe propria răspundere a Directorului, documente care se încarcă în platformă. Se depun deodată cu Cererea de finanțare.
  3. Fiecare propunere de proiect se va adresa  în mod obligatoriu unui domeniu de specializare științifică din lista domeniilor de specializare științifică stabilite de Universitatea la care activează aplicantul. Anexa  3 conține lista cu domeniile de specializare științifică stabilite de  Universitate. O propunere care nu se adresează unui domeniu de specializare științifică  conform cu Anexa  3, este declarată neeligibilă. Se verifică automat prin platforma electronică dacă aplicantul a selectat Universitatea și domeniul de specializare științifică  aferent  acesteia.
  4. Se admite depunerea unei singure propuneri de proiect  de către un director de proiect. În cazul în care sunt depuse mai multe propuneri de proiecte de către același director de proiect, acestea vor fi declarate neadmisibile. Se verifică automat prin platforma electronică după numele directorului de proiect.
  5. La momentul depunerii aplicației directorul de proiect nu conduce în calitate de director/responsabil proiect/granturi/contracte de cercetare-dezvoltare obținute prin competiții naționale/internaționale, așa cum sunt definite de OMENCS 6129/2016. Se verifică pe baza Anexei 2 la Cererea de finanțare – Declarație pe proprie răspundere a Directorului de proiect.
  6. Nu vor fi finanțate proiecte care au în vedere activități deja finanțate sau în curs de finanțare din alte surse. Se verifică pe baza Anexei 2 la Cererea de finanțare – Declarație pe proprie răspundere a Directorului de proiect.
  7. Directorul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare a proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii aplicației. Se verifică pe baza Anexei 2 la Cererea de finanțare -Declarație pe proprie răspundere a Directorului de Proiect. În funcție de specificul proiectului se vor prezenta la depunere avize și acreditări specifice.

Durata

Durata unui proiect este de max. 12 luni. Se estimează că semnarea contractelor de finanțare se va realiza la  data de 31 iulie 2023.

Buget

 Bugetul susținut de Universitatea Tehnică de Construcții București în cadrul competiției este asigurat integral din veniturile proprii ale Universității și este de  600000 lei.

Bugetul maxim alocat sub formă de grant unui proiect este în valoare de 50000 lei  pentru fiecare proiect selectat pentru finanțare.

 
Skip to content