Prof. univ. dr. ing. Radu Mircea DAMIAN

Date de contact

E-mail: radu.damian@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Activități didactice – curs, seminar, lucrări de laborator: Hidraulică, Mecanica fluidelor, Difuzia și dispersia poluanților, Termohidraulica fluidelor compresibile, Instalații de încălzire-ventilare-condiţionare. Conducere de doctorat din 1992.

Activități în domeniul educației în UTCB: Contractor sau coordonator proiecte educaționale TEMPUS: trei proiecte majore (EUROHOT – Învățământ la distanță, perioada 1991 – 1994, 1994 – 1996, responsabil de proiect UTCB; WATERMOST – Mobilități studenți și cadre didactice, perioada 1996 – 1999, coordonator; ECOLEX – Pregătire instituțională în domeniul legislației și economiei mediului, perioada 2000 – 2002, contractor); un proiect Măsuri complementare (CME) – 1995.

Activități în domeniul educației, la nivel național: Membru al Comisiei de Științe inginerești a Consiliului Național pentru Evaluare și Acreditare Academică (CNEAA) 1993-2001 și Președinte al comisiei 2005-2006; Membru al Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Director al Departamentului de evaluare a calității 2005 – 2013, Director Relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare 2014; Vicepreședinte și Președinte al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) 1995 – 2008; Președinte al Comisiei de Inginerie civilă și management a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNADTCU) 2011 – prezent.
Activități în domeniul educației, la nivel internațional: Membru în comitetul internaţional de coordonare al Organizaţiei non-profit TECHWARE (TECHnology for Water Resources) cu sediul la Bruxelles, Belgia, cu statut de U.E.T.P. (University Entreprise Training Partnership); Membru al Biroului, Vicepreședinte și Președinte al Comitetului Director pentru Învățământ Superior și Cercetare al Consiliului Europei (CDESR) 2001 – 2008, Vicepreşedinte şi Preşedinte 2007 – 2010; Membru al Board-ului Asociaţiei Europene a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior (ENQA) 2009 – 2013; Reprezentant al României în Bologna Follow-Up Group (BFUG) 2001-2004, 2012-prezent.

Activităţi de cercetare: Hidraulică, Difuzia – dispersia poluanţilor, Strat limită; Mișcări bifazice; Ingineria vântului; Performanța energetică a clădirilor; Energii neconvenționale etc. Specializări la University of Iowa, Iowa Institute of Hydraulic Research, S.U.A. (Master of Science – 1972), Ecole Nationale des Mines, Paris, Franța (1994), bursa DAAD la Universitatea din Hanovra, Franzius- Institut fur Wasserbau and Kusteningenieurwesen, Germania (1995).

Contractor sau responsabil proiecte de cercetare: Proiecte Banca Mondială 1996 – 2000; CEEX – 2004; Plan național 2005 – prezent; peste 50 de proiecte de cercetare în perioada 1970 – prezent; Lucrări publicate (v.lista de lucrări).

Activități manageriale în UTCB: membru în colectivul de conducere al Catedrei de Hidraulică; Prorector 1990 – 2000; Decan la Facultatea de Instalații 2000 – 2008;
Activități manageriale la nivel național: Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru coordonarea domeniilor învățământ superior, a activităților aferente aplicării acquis-ului comunitar în domeniul educației și formării profesionale şi recunoașterii diplomelor; a relaţiilor internaţionale şi în relația cu Parlamentul României.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

Soluții pentru creșterea eficienței sistemelor de asigurare a parametrilor fluidelor tehnologice pentru ferme de acvacultură situate în zone climatice temperate

Direcţii principale de cercetare

Direcția principală de cercetare a acestei teme va fi optimizarea soluțiilor de asigurare a parametrilor de calitate a fluidelor tehnologice în fermele de acvacultură situate în zone climatice temperate. Fermele de acvacultură sunt clasificate în funcție de amplasare, determinată de natura speciilor crescute. Astfel, se disting ferme pentru creșterea speciilor în mediu marin și ferme situate pe apele interioare. Pentru acvacultură parametrii de calitate ai apei – fizico-chimici și biologici, calitativi și cantitativi  – ceruți de  cultivarea speciilor sunt esențiali, astfel încât principalul fluid tehnologic este apa. Acvacultura utilizează apa marină, apa salmastră sau apa dulce, asigurată din mediul natural. În foarte multe cazuri, apa trece prin procese complexe de corectare a parametrilor la care a fost preluată din natură sau recirculată, cum sunt filtrarea, desinfecția, oxigenarea etc. Toate aceste procese sunt consumatoare de energie, pot avea drept consecință, împreună cu cele tehnologice pentru procesarea produselor, producerea unor ape uzate sau a altor deșeuri cu impact defavorabil asupra mediului, care necesită consumuri de energie suplimentare pentru depoluare. Din acest punct de vedere, cercetarea urmărește două direcții: optimizarea proceselor de transport și stocare a apei utilzate în scopuri tehnologice; corelarea soluțiilor cu cerințele altor construcții anexe care contribuie la sustenabilitatea fermelor de acvacultură (de exemplu facilități pentru turism, valorificarea locală a producției etc.).

Proiectul de cercetare va cuprinde: analiza bazei teoretice existente, pentru care literatura de specialitate este destul de restânsă; crearea unor module de calcul integrate pentru optimzarea funcționării circuitelor hidraulice și termohidraulice utilizate; aplicarea unui model de calcul modular pentru studii de caz; verificări pentru acvacultura pe ape interioare/marine din România sau din alte zone.

Ca direcție secundară de cercetare se va urmări, totodată, asigurarea unor surse de energie regenerabilă și/sau recuperată pentru susținerea funcționării circuitelor menționate. Se vor avea în vedere dezvoltarea unor soluții moderne, adaptabile la condițile locale.

Prima parte din cercetare va cuprinde alegerea/stabilirea/culegerea datelor necesare privind facilitățile construite și instalalațiile hidraulice și termohidraulice aferente fermelor de acvacultură.

A doua parte a cercetării va cuprinde masuratori in situ ale marimilor considerate semnificative (viteze, presiuni, temperaturi, concentrații ale unor substanțe prezente în apă, etc.) care vor reprezenta date de validare pentru modelul numeric modular care va fi elaborat.

Dupa culegerea datelor și analiza comparativă a acestora, din literatura de specialitate și in-situ pentru diferite tipuri de ferme de acvacultura, se va dezvolta un model matematic pentru evaluarea performanțelor diferitelor variante constructive și de exploatare ale sistemelor de asigurare a parametrilor apei în diferitele etape ale procesului tehnologic.

Cercetările se vor putea desfășura în colaborare atât cu autorități locale cât și cu societăți comerciale care desfășoară activități de acvacultură.

Mijloace necesare pentru desfăşurarea cercetării (echipamente, software, materiale disponibile la UTCB)

Alte informaţii (eventuale colaborarări, integrarea în proiecte existente, existenţa unor cercetari anterioare la UTCB, etc.)

La data completării, din câte cunoaștem, nu există cercetări anterioare în UTCB în acest domeniu. Totuși, membrii Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția mediului au o vastă experiență atât în modelarea experimentală a fenomenelor fizice (atât pentru apa cât și pentru aer), în simularea numerică a curgerii fluidelor și în asigurarea calității apei. Aceasta experiență va fi completată, prin realizarea cercetării propuse, de cunoștințe legate de dezvoltarea facilităților construite pentru acvacultură. UTCB deține o bază de cercetare în Delta Dunării, care poate fi valorificată pentru partea experimentală a cercetării. Totodată, UTCB este parte a Universității Europene CONEXUS, iar Departamentul de Hidraulică, edilitate și protecția mediului este implicat în susținerea cursului MINOR Built facilities for aquaculture, pentru care coducătorul de doctorat care propune tema este responsabil de curs. Se are în vedere colaborarea cu alte universități din cadrul CONEXUS. Programul de doctorat se poate desfășura și în limba engleză, pentru candidați din străinătate, cu parte experimentală adaptată zonei geografice de interes a doctorandului.

Teza va fi valorificată prin publicații și soluții practice în beneficiul societăților comerciale care desfășoară activități de acvacultură implicate în studii de caz.

Bibliografie

Skip to content