NOTĂ DE INFORMARE pentru supraveghere video

UTCB \ NOTĂ DE INFORMARE pentru supraveghere video

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI, adresa Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucureşti, telefon: 021/ 242 12 08, fax: 021/ 242 07 81, 021/242 12 01, cod fiscal 4266570,- denumita in cele ce urmează Universitatea – prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea persoanei, prin utilizarea sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediului  acesteia.

Monitorizarea accesului persoanelor în incintele Universității Tehnice de Construcții București se realizează pentru asigurarea securității persoanelor şi bunurilor acestora, al securităţii spațiilor şi bunurilor, precum și al siguranței persoanelor aflate în incintele Universității Tehnice de Construcții București  Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, intenția persoanei fizice de a fi monitorizată video se concretizează prin accesul acesteia în incinta Universității. 

Monitorizarea prin utilizarea sistemului de supraveghere video este semnalată prin afișarea pictogramei aferente, însoţită de mesajul ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO. Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate şi avizate de IGPR, Serviciul de Ordine Publică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

– Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– Planurile de Pază  avizate de către Sectiile de Politie arondate.

Vă asigurăm că instituția noastră a pus în aplicare toate măsurile organizatorice și tehnice necesare in scopul prevenirii unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau a accesului neautorizat la datele respective. Informațiile (imaginile) înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către Universității Tehnice de Construcții București în scopul asigurării securității persoanelor şi bunurilor acestora aflate în sediu Universității, al securității spaților și bunurilor Universității Tehnice de Construcții București.

Informațiile sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor organe/instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel încât imaginile sunt stocate pentru o perioadă care de 20 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. In cazul producerii unui incident de securitate, precum şi în cazuri temeinice justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. In cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de stocare.

Persoanele vizate au dreptul de a solicita Universității Tehnice de Construcții București, exclusiv în ceea ce le privește, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau pot exercita dreptului de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.

Drepturile mai sus menționate pot fi exercitate printr-o cerere la adresa de e-mail: dpo@utcb.ro sau printr-o cerere scrisă la adresa Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucureşti.

Totodată, persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, bld. Gen. Gheorghe Magheru, nr 28-30, sector 1, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Universitatea Tehnică de Construcții București  nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate in activitatea de supraveghere video, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Prezenta NOTA servește la informarea persoanei vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Descarcă această informare

 
Skip to content