Conf. univ. dr. ing. Andrei Manea DAMIAN

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: andrei.damian@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Am absolvit specializarea IPA (Instalații pentru Protecția Atmosferei) de la Facultatea de Instalații din cadrul Universității Tehnice de Construcții București în anul 1995, obținand diploma de Licență.

În anul 1996, am absolvit ciclul de Studii Aprofundate din cadrul Facultății de Instalații, specializarea “Inginerie Termică”, obținand diploma de Studii Aprofundate.

În anul 1997 m-am înscris la Doctorat, la Universitatea Tehnică de Construcții București, în domeniul de Doctorat Inginerie Civilă, avand drept coordonator științific pe doamna prof.dr.ing.Iolanda COLDA. Începand cu anul universitar 1998-1999, m-am înscris la Doctorat și la Universitatea La Rochelle (Franța), sub îndurmarea domnului prof.Francis Allard, în baza unui acord de colaborare pentru teză în co-tutelă, între  Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea La Rochelle. Această formă de pregătire s-a finalizat în anul 2003, prin susținerea publică a tezei de Doctorat cu titlul : “Analiza calității aerului interior cu ajutorul modelelor zonale. Aplicație la evaluarea expunerii ocupanților la poluarea interioară“. În urma acestei susțineri am primit titlul de Doctor Inginer, cu calificativul : Magna Cum Laudae, în domeniul de Doctorat Inginerie Civilă atat din partea Universității Tehnice de Construcții București, cat și din partea Universității La Rochelle (dublă diplomă).

Activitatea mea profesională a îmbinat partea didactică cu partea științifică și cu partea tehnică, toate fiind derulate în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor.

În anul 2005, am obținut prin concurs titlul didactic de Conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, avand pana in prezent calitatea de Titular la Departamentul de Sisteme Termohidraulice si pentru Protecția Atmosferei, din cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor București. Anterior acestui grad didactic, am parcurs pe rand, toate etapele premergătoare în ordine cronologică, la aceeași Facultate de Inginerie a Instalațiilor, după cum urmează :

Activitatea didactică s-a materializat în cursuri, seminarii și lucrări practice (proiecte, teme de casă), predate studenților de la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, atat din ciclul I de Licență, la specializările Instalații in Construcții (IC) și Instalații și Echipamente pentru Protecția Atmosferei (IEPA), cat și din ciclul II de Master, la specializarea Eficiență Energetică în Clădiri si Instalații (EEIC). Aceste cursuri, seminarii și lucrări practice au acoperit următoarele discipline :

La ciclul I de licență (specializările Instalații pentru construcții-IC și Instalații și Echipamente pentru Protecția Armosferei – IEPA) :

iar la ciclul II de Master (specializarea Eficiența Energetică a Instalațiilor din Clădiri – EEIC) :

Începand cu anul universitar 2019-2020, am început predarea cursului la disciplina «Evacuarea fumului și gazelor fierbinți în caz de incendiu », la ciclul II de Master, anul I, specializarea : “Instalații pentru Securitatea Sistemelor de Instalații“ (acronim ISSI),.

Activitatea didactică a contribuit la elaborarea a cinci materiale de curs și seminar (unul ca unic autor si patru în calitate de co-autor) pentru uzul studenților Facultății de Inginerie a Instalațiilor, dar utile în egală măsură și inginerilor proiectanți de specialitate din domeniul instalațiilor pentru construcții.

Am îndrumat, începand cu anul universitar 2003-2004, în calitate de coordonator științific, peste 50 de studenți ai Facultății de Inginerie a Instalațiilor, pentru lucrarea de Licență sau Disertație, toți fiind promovați cu succes și primind diploma de Inginer (Licență) sau de Inginer cu Master.

În paralel cu activitatea didactică și științifică, am desfășurat și o bogată activitate tehnică în domeniul auditului și certificării energetice a clădirilor și instalațiilor aferente acestora, avand calitatea de Auditor Energetic gradul I C,I autorizat M.L.P.T.L. din anul 2006. Dreptul de practică în calitate de Auditor Energetic a fost prelungit în 2021 pe 5 ani de zile, pana în anul 2026. În cadrul acestei activități profesionale, am elaborat peste 500 de certificate și audituri energetice pentru clădiri noi sau existente, atat din sectorul rezidențial, cat și din sectorul terțiar.

De asemenea am participat activ la elaborarea unor norme și reglementări tehnice din sectorul instalațiilor pentru construcții și eficienței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente, dintre care cele mai importante sunt :

Incepand cu anul 2016 dețin calitatea de membru în comitetele tehnice ale ASRO (Asociatia Romana de Standardizare) : CT 53 (Calitatea aerului), respectiv CT 106 (Camere curate).

Competențe profesionale și tehnice : Modelarea și simularea sistemelor de instalații termice din clădiri, Calitatea aerului interior și confortul termic, Evaluarea performanței energetice a clădirilor și instalațiilor aferente, Audit și certificare energetică a clădirilor noi și renovate.

Descriere activități de cercetare

După primirea titlului de Doctor Inginer în anul 2003, în domeniul de Doctorat Inginerie Civilă, activitatea mea științifică s-a îndreptat către două direcții de cercetare principale :

Au rezultat din această activitate 39 de publicații în reviste naționale sau internaționale recunoscute în fluxurile de date științifice indexate ISI/WOS (ISI Thomson Reuters/Web Of Science) și BDI (Baze de Date Internaționale) recunoscute, precum și 50 de publicații în volumele unor conferințe naționale sau internaționale ne-indexate.

Am fost responsabil științific de proiect din partea UTCB pentru două proiecte de cercetare caștigate prin competiții :

În prezent, fac parte din Centrul de cercetare CAMBI (Advanced Research Center for Ambiental Quality and Building Physics) din cadrul UTCB, condus de Prof.dr.ing. Ilinca NĂSTASE, în cadrul căruia sunt încadrat în axa de cercetare nr.2 – Building Physics and transfer phenomenon.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content