Recunoaşterea de către Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinute în străinătate

UTCB \ Recunoaşterea de către Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinute în străinătate

Descriere procedură

Procedura are drept scop stabilirea modului în care Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) recunoaște titlul de doctor obținut în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare.

Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice de Construcții București pentru recunoașterea automată a titlului de doctor obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea automată  diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, solicitanții care au obținut diploma și titlul respectiv la:

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus se vor adresa direct Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

Solicitanții trebuie să aibă diploma de doctor și a titlului de doctor în științe ȋntr-unul din domeniile de doctorat acreditate la UTCB.

Dosarul solicitantului se depune, în prima etapă pe e-mail la Secretariatul Rectoratului UTCB, care verifică documentele din dosar înainte de înregistrarea acestuia.

Dosarul se înregistrează după verificarea documentelor.

Secretariatul Rectoratului verifică dosarul din punct de vedere al completitudinii sale și îl transmite pentru analiză către o Comisie de recunoaștere numită de Rector.

In termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea dosarului Comisia de recunoaștere numită de Rector va comunica solicitantului  acordul sau, după caz, dezacordul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe, împreună cu motivarea deciziei.

În cazul în care cererea nu este aprobată, solicitantul poate depune contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestei informări. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o Comisia de contestații numita de Rector  iar rezultatul va fi comunicat solicitantului în scris.

Se fac următoarele precizări referitoare la autentificarea diplomei de doctor ce urmează a fi prezentată pentru recunoaștere:

Cale de atac

Contestația se depune la adresa Universității în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informării. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de o Comisia de contestații numita de Rector  iar rezultatul va fi comunicat solicitantului în scris. Ulterior, decizia definitivă a Universității poate fi atacată la instanțele de judecata.

Detalii despre procedura

Date de contact: Universitatea Tehnica de Construcții București, Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, București, Tel.: +40 21 242.12.08, Fax: +40 21 242.07.81, Email: secretariat@utcb.ro

Instituția responsabilă: Universitatea Tehnica de Construcții București, Județ BUCURESTI

Modalitate prestare: National si transfrontalier

Timp de soluționare 30 zile calendaristice

Termen de arhivare 5 ani

Termen de completare dosar 5 zile calendaristice

Notificare la expirarea termenului de soluționare 5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt. Nume document Descriere document Tip document Descarcă
1 Act de identitate Act de identitate – copie – și dovada schimbării numelui – copie (pentru cetățenii români) și copie și traducere legalizată (pentru cetățenii străini) Document scanat
2 Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată Copia simpla conform cu originalul, daca diploma este redactata in limba engleza. Document scanat
3 CV Curriculum Vitae al solicitantului în limba română sau în limba engleză Document scanat
4 Lista publicații și contribuții științifice Lista de publicații și contribuții științifice ale solicitantului în limba română sau în limba engleză Document scanat
5 Fișa de autoevaluare cu îndeplinirea standardelor minimale pentru domeniul respectiv Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru domeniul în care se solicită recunoașterea, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare Document scanat
6 Cerere Cerere de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe Formular predefinit Descarcă

Documente finale

Nr. Crt. Nume document Tip document Descarcă
1 Decizie de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținute în străinătate Document

Acte normative

Nr. Crt. Act normativ Descarcă
1 ORDIN Nr 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UE

Procedură pentru stabilire permanentă

Procedură pentru stabilire temporară

Cardul Profesional European

Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea nu se pot recunoaște folosind cardul profesional European

Procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale

Lista profesiilor reglementate din Romania Profesia de cadru didactic (conducător de doctorat) se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare

 
Skip to content