Recunoașterea de către Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

UTCB \ Recunoașterea de către Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Descriere procedură

Procedura are drept scop stabilirea modului în care Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) recunoaște calitatea de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare.

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice in sistemul romanesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale in vigoare.

Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice de Construcții București pentru recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, solicitanților care au obținut calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea la:

a) instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori din Confederația Elvețiană;

b) universități de prestigiu incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort, actualizată periodic ;

c) instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus se vor adresa direct Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

Solicitanții trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat ȋntr-unul din domeniile de doctorat acreditate la UTCB.

După primirea rezoluției favorabile a CSD și a avizului favorabil al CSUD, candidatul va face o cerere de afiliere la Școala Doctorală a UTCB, conform prevederilor din Regulamentul Scolii Doctorale. Cererea de afiliere va fi avizată de către directorul departamentului unde va fi încadrat solicitantul. Totodată candidatul va depune actele în original pentru a se realiza validarea copiilor, depuse în prima etapă, „conform cu originalul”.

Senatul UTCB va emite o hotărâre privind cererea de afiliere și va acorda calitatea de membru al Scolii Doctorale a UTCB.
Cale de atac

Contestația se depune la adresa Universității în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informării. Contestația este analizată în termen de 5 zile lucrătoare de CSUD iar rezultatul va fi comunicat solicitantului în scris. Ulterior, decizia definitivă a Universității poate fi atacată la instanțele de judecata.

Detalii despre procedura

Registrul public poate fi consultat la adresa : https://sd.utcb.ro/doctorat/domenii-specializari-conducatori/

Date de contact: Universitatea Tehnica de Construcții București, Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, București, Tel.: +40 21 242.12.08, Fax: +40 21 242.07.81, Email: secretariat@utcb.ro

Instituția responsabilă: Universitatea Tehnica de Construcții București, Județ BUCURESTI

Modalitate prestare: National si transfrontalier

Timp de soluționare 30 zile calendaristice

Termen de arhivare 5 ani

Termen de completare dosar 5 zile calendaristice

Notificare la expirarea termenului de soluţionare 5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt. Nume document Descriere document Tip document Descarcă
1 Act de identitate Act de identitate – copie – și dovada schimbării numelui – copie (pentru cetățenii români) și copie și traducere legalizată (pentru cetățenii străini) Document scanat
2 Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la art. 8.1 (a) și (b), respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată Copia simpla conform cu originalul, daca diploma este redactata in limba engleza. Document scanat
3 Diplomă/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea Diplomă/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de o instituție acreditată de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, o instituție acreditată de învățământ universitar inclusă în Lista universităților de prestigiu din alte state, sau o instituție acreditată de învățământ universitar care face obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar, în traducere legalizată sau autorizată, dacă este cazul. Document scanat
4 CV Curriculum Vitae al solicitantului în limba română sau în limba engleză Document scanat
5 Lista publicații și contribuții științifice Lista de publicații și contribuții științifice ale solicitantului în limba română sau în limba engleză Document scanat
6 Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obţinerii atestatului de abilitare pentru domeniul în care se solicită recunoașterea Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor în vederea obţinerii atestatului de abilitare pentru domeniul în care se solicită recunoașterea, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare Document scanat
7 Cerere Cerere recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate Formular predefinit Descarcă

Documente finale

Nr. Crt. Nume document Tip document Descarcă
1 Decizie de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate Document

Acte normative

Nr. Crt. Act normativ Descarcă
1 ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UE

Procedură pentru stabilire permanentă

Procedură pentru stabilire temporară

Cardul Profesional European

Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea nu se pot recunoaște folosind cardul profesional European

Procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale

Lista profesiilor reglementate din Romania Profesia de cadru didactic (conducător de doctorat) se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare

 
Skip to content