Admitere

Studiile universitare de doctorat se organizează la următoarele forme de învățământ:

Candidații trebuie să aibă calificarea minimă de Master (MSc) sau să fie absolvenți ai unei facultăți cu durata studiilor de 5 ani (pentru absolvenți care au absolvit facultatea înaintea procesului Bologna).
Relația Școala Doctorală – Student Doctorand este reglementată prin Contractul de Studii Universitare de Doctorat.

Pentru anul universitar 2018-2019 IOSUD – UTCB organizează concurs de admitere la SUD pentru domeniile de doctorat:

Admiterea la SUD se face în limita locurilor alocate anual de MEN pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, respectiv de către IOSUD – UTCB pentru doctoratul în regim cu taxă.

La concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de Master obținută în România sau echivalentă acesteia. Candidații (cetățeni români și cetățeni UE) care au efectuat studii în străinătate vor prezenta un atestat de echivalare a acestora eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației Naționale. După obținerea atestatului, comisia de echivalare a diplomelor din UTCB va echivala notele pentru înscrierea la studii universitare de doctorat.

La concursul de admitere la doctorat pot participa, în condițiile legii: – cetățeni români; – cetățeni străini, după cum urmează: etnici români din statele UE și non UE (români de pretutindeni), cetățeni ai statelor membre UE și Spațiului Economic European, precum şi ai Confederației Elvețiene, cetățeni din afara acestor spații.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Pentru cetățenii din afara acestor state care au ales să studieze pe cont propriu valutar în UTCB, taxa de înscriere la doctorat este stabilită prin OG nr. 22/2009.

Cetățenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene trebuie să prezinte la Ministerul Educației – Direcția Relații Internaționale un dosar de studii în vederea eliberării scrisorii de acceptare, conform prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Dosarele vor fi transmise către minister în mod centralizat de către UTCB.

Dispoziția definitivă de înmatriculare a acestor cetățeni străini se va emite de către UTCB numai după promovarea concursului de admitere la doctorat si după primirea aprobării scrise din partea Ministerului Educației.

Admiterea la Studii Universitare de Doctorat în IOSUD – UTCB se organizează în 2018 după următorul calendar:

SESIUNEA I

Înscrierea candidaţilor:
Etapa I de înscriere: 2 – 13.07.2018
Etapa II de înscriere: 3 – 14.09.2018
Candidații internaționali ce necesită scrisoare de acceptare, se pot înscrie doar în etapa I pentru obținerea la timp a scrisorilor de acceptare. Candidații din alt domeniu de licență sau masterat se pot înscrie , de asemenea, doar în etapa I, pentru organizarea examenelor de cunoștințe specifice
Proba de competență lingvistică: 17.09.2018
Examen de specialitate: 18 – 22.09.2018
Afișare rezultate: 24.09.2018
Contestații: 25.09.2018

SESIUNEA a II-a (numai dacă rămân locuri vacante)

Înscrierea candidaților: 25-26.09.2018
Examen de specialitate: 26-27.09.2017
Afișare rezultate: 27.09.2017
Contestații: 28.09.2018
Notă: Proba de competență lingvistică pentru candidații înscriși în sesiunea a II-a va fi susținută în sesiunea de admitere din anul 2019-2020.

Metodologie de admitere studii universitare de doctorat 2018
Completare la metodologie de admitere studii universitare de doctorat 2018

Ce documente am nevoie pentru pentru înscriere

1. Cerere de înscriere (Anexa 1), avizată de conducătorul de doctorat potențial;
2. Fișa de înscriere (Anexa 2)
Copii conform cu originalul după:
3. Certificatul de naștere
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul
5. Diploma de inginer (sau echivalența acesteia) și foaia matricolă
Diploma de studii aprofundate sau master și foaia matricolă, dacă este cazul (pentru absolvenții de master promoția 2018 se va depune adeverința de absolvire eliberată de facultate)
6. Copie după cartea de identitate
7. Curriculum vitae, în formă Europass (vezi formatul pe site-ul UTCB)
8. Lista de lucrări publicate
9. Chitanța de la casieria UTCB privind achitarea taxei de înscriere (candidații proveniți din rândul salariaților UTCB sunt scutiți de taxa de admitere, aceștia vor aduce o adeverință de salariat de la Direcția resurse umane și salarizare)
10. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la SUD

Anexa 1 Cerere de înscriere doctorat 2018
Descarcă

Anexa 2 Fișa de înscriere doctorat 2018
Descarcă