Admitere

Rezultate admitere 20 septembrie 2018

Rezultate admitere 12 septembrie 2018

În perioada 05.09.-10/11.09.2018 înscrierile se vor face la secretariatele fiecărei facultăți.

Nu mai plătesc taxa de admitere candidații:

Informații suplimentare la telefon 021.242.1208/125 și la e-mail: admitere@utcb.ro

Rezultate admitere 20 iulie 2018

Universitatea Tehnică de Construcții București oferă pentru admiterea în anul universitar 2018/2019, un număr de 821 locuri finanțate de la buget și 300 locuri cu taxă, pentru cetațenii români, UE, SEE și Confederația Elvețiană. Cifra de școlarizare este aprobată de Ministerul Educației Naționale.

Celor 821 de locuri finanțate de la buget, se adaugă 28 de locuri bugetate pentru absolvenți proveniți de la licee din mediul rural și un loc pentru candidați din etnia rommilor. Aceste locuri sunt alocate la nivel de universitate (nu sunt repartizate pe facultăți) și vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere, conform opțiunilor proprii.

Liceele din mediul rural ai căror absolvenți beneficiază de cele 28 de locuri precizate mai sus pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației.

Metodologie admitere 2018

Broșură licență 2018

 

Câte locuri disponibile sunt pentru admiterea din septembrie

FACULTĂȚI BUGET TAXA
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole 12 65
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 68 52
Facultatea de Hidrotehnică 42* 50
Facultatea de Geodezie 27 35
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 25 28
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 16** 40
Facultatea de Utilaj Tehnologic 37 30

* din care 6 de locuri sunt pentru specializarea – Automatică și informatică aplicată
** din care 4 de locuri sunt pentru specializarea – Traducere și interpretare

Se pot organiza, în funcție de opțiunile candidaților, în cadrul formei de învățământ cu frecvență, de 4 ani, serii de predare cu orele programate după-amiaza sau seara.

Candidații pe locurile cu taxă sunt admiși în ordinea mediilor de la bacalaureat. Taxa anuală de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019 va fi stabilită de senatul UTCB. Studenții admiși pe locurile cu taxă pot trece pe locurile bugetate, care se vacantează la finele fiecărui an universitar, după criterii de performanță și în ordinea rezultatelor profesionale obținute în anul respectiv.

 

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere

1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2018). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. In adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele a examenului de bacalaureat;

2. Certificat de naştere – copie legalizată (sau copie xerox însoţită de prezentarea originalului);

3. Două fotografii tip buletin de identitate (candidații care susțin testul de competenţă lingvistică de la FILS și Instalații în limba franceză, aduc 4 fotografii);

4. Chitanţă de plată a taxei de admitere în valoare de 100 lei sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei.

 

Care este modalitatea de admitere

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

! la specializarea Traducere și interpretare, media de admitere este compusă din: 50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% nota de la proba de limba română a examenului de bacalaureat.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.

Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

 

Care este procesul de admitere

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

 

Când mă pot înscrie

Sesiune de toamnă
Înscriere 05-11/12 Septembrie 2018
Afișarea rezultatelor 13 Septembrie 2018 ora 10.00

 

Unde mă înscriu

La sediul Universității: Locații facultăți

Online, pe www.admitereonline.ro
sau pe www.vreaulafacultate.ro

 

Important