Admitere

Rezultate admitere 2019

 

19 iulie 2019   25 iulie 2019

 

Câte locuri disponibile sunt pentru admitere

Click aici pentru a vedea numărul de locuri la master 2020

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere
2
Diploma de licență, diploma echivalentă cu aceasta ( și Suplimentul la diplomă) sau adeverința ( în care se menționează media generală a anilor de studii și media de la examenul de diplomă/licență)
3. Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute
4.
Certificatul de naștere
5.
Certificatul de căsătorie
6.
Cartea sau buletinul de identitate
7.
Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Documentele se depun în copii certificate de comisia de admitere)

Care este modalitatea de admitere

Media admitere


Admiterea pentru specializările Inginerești se face pe baza de dosar și a unei probe orale/interviu luând-se în considerare și rezultatele examenului de licență. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii în vigoare nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate.

La specializările din domeniul Științe ale Educației unde sunt 2 probe (Probă orală/scrisă și proba practică – calculator), se ia în considerare media celor 2 probe (cu o pondere de 70%) și media examenului de licență (cu o pondere de 30%).

La specializarea din domeniul Filologie unde sunt 2 probe (Probă orală limba B – engleză și C -franceză, germană, sau spaniolă), se ia în considerare media celor 2 probe ( cu o pondere de 70%) și media examenului de licență (cu o pondere de 30%).

Media de admitere se calculează ci două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de nota 6,00 (șase).
Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 35 locuri aprobată de Consiliul de Administrație al UTCB. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 35 de locuri, iar acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.
Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Care este procesul de admitere

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Când mă pot înscrie

în curând