Admitere

Rezultatea admitere 18.09.2018

Rezultatea admitere 27.07.2018

Universitatea Tehnică de Construcții București oferă pentru sesiunea de admitere din iulie – septembrie, un număr de 700 locuri finanțate de la buget (5 pentru studenții rromi) și 400 locuri cu taxă. Cifrele de școlarizare sunt aprobate Ministerul Educației Naționale pentru admiterea în anul universitar 2018/2019, pentru cetățenii români, UE, SEE și confederația Elvețiană. Pentru cetățenii extracomunitari care doresc să studieze pe cont propriu valutar CPNV s-au solicitat M.E.N. 100 locuri.
Toate specializările sunt acreditate.

Metodologie admitere 2018

Broșură master 2018

Câte locuri disponibile sunt pentru admiterea din septembrie

FACULTĂȚI BUGET TAXA
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole 77 90
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 48 45
Facultatea de Hidrotehnică 50 45
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 39 30
Facultatea de Geodezie 49 60
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 13* 45
Facultatea de Utilaj Tehnologic 17 30
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 35

* din care 3 de locuri sunt pentru specializare – Traducere și interpretare

 

Ce documente an nevoie pentru înscrierea la admitere

1. Diplomele de bacalaureat și licență sau adeverința de absolvire (adeverința de absolvire doar pentru absolvenții de facultate promoția 2018). Aceste documente se depun în original sau copii legalizate sau fotocopii însoțite de prezentarea originalului, însoțite de suplimentele aferente;

2. Certificat de naştere – copie legalizată (sau copie xerox însoţită de prezentarea originalului);

3. Patru fotografii tip buletin de identitate (pentru carnetul de student și diplomă);

4. Chitanţă de plată a taxei de admitere în valoare de 100 lei sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei.

Care este modalitatea de admitere

Media admitere

Admiterea pentru specializările Inginerești se face pe baza de dosar și a unei probe orale/interviu luând-se în considerare și rezultatele examenului de licență. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii în vigoare nr. 84/1995*), republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate.

La specializările din domeniul Științe ale Educației unde sunt 2 probe (Probă orală/scrisă și proba practică – calculator), se ia în considerare media celor 2 probe (cu o pondere de 70%) și media examenului de licență (cu o pondere de 30%).

La specializarea din domeniul Filologie unde sunt 2 probe (Probă orală limba B – engleză și C -franceză, germană, sau spaniolă), se ia în considerare media celor 2 probe ( cu o pondere de 70%) și media examenului de licență (cu o pondere de 30%).

Media de admitere se calculează ci două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de nota 6,00 (șase).

Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 35 locuri aprobată de Consiliul de Administrație al UTCB. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 35 de locuri, iar acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine (engleză sau franceză) susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere.

Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

 

Informații românii de pretutindeni

Acte necesare înscrierii și procedura de înscriere pentru românii de pretutindeni

Cerere formular și anexă pentru românii de pretutindeni 2018

 

Care este procesul de admitere

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

 

Când mă pot înscrie

Specializările
inginerești cu predare
în limba română
Specializările
inginerești cu predare
în limbi străine
Specializările
din domeniul
științe ale educației
Specializările
din domeniul
filologie
Înscriere* 13-17 septembrie 13-17 septembrie 13-17 septembrie 13-17 septembrie
Test de competență lingvistică 18 septembrie
Interviu/probe** 18 septembrie 18 septembrie 18 septembrie 18 septembrie
Afișarea rezultatelor 19 septembrie 19 septembrie 19 septembrie 19 septembrie
Contestații***

* înscrierile se fac la secretariatele facultăților( sau după caz al departamentelor) între orele 09.00 – 13.00
** interviul este pentru specializările inginerești, iar probele pentru specializările din domeniul științe ale educației (probă orală/scrisă și probă practică – calculator) și filologie (probă orală limba B-engleză și probă orală limba C – franceză, germană sau spaniolă).
*** contestațiile se depun la registratura universității din clădirea rectoratului.

 

Unde mă înscriu

La sediul Universității: Locații facultăți