Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

UTCB \ Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Procedura are drept scop stabilirea modului în care Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) recunoaște automat funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, cu respectarea principiului legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, a normelor etice și deontologice în vigoare, asigurând un cadru unitar prin care Rectorul și cei implicați în activitățile de evaluare iau deciziile.

Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice de Construcții București cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, din Confederația Elvețiană, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, din Confederația Elvețiană, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și universități de prestigiu din alte state incluse in „Lista universităților de prestigiu din alte state”, aprobata prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, in vederea stabiliri pe teritoriul României.Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr. 200/2004 si Art. 296 din Legea Educației Naționale nr. 1/2001.

Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământul universitar acreditate decât cele menționate mai sus se recunosc numai pe baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.  

Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state, actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Scutirea de apostilare sau supralegalizate este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.  

Rectoratul solicită Facultății al cărui domeniu îi aparține funcția didactică pentru care se solicită recunoașterea, o comisie formată din 3 specialiști, având funcția didactică cel puțin egală cu cea a solicitantului, care în termen de 5 zile lucrătoare, verifică și se exprimă asupra îndeplinirii condițiilor de recunoaștere a funcției didactice dovedită.În cazul în care se constată neclarități, comisia cere și alte documente solicitantului, acesta fiind obligat ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare să depună documentele solicitate. 

În caz contrar, comisia va respinge cererea de recunoaștere.În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor, comisia de specialiști elaborează un Raport de analiză cu propunerea de recunoaștere a funcției didactice.

În urma Raportului de analiză, Rectorul UTCB emite decizia de recunoaștere. Atestatul de recunoaștere a funcției didactice se eliberează de către Secretariatul Rectoratului în maxim 5 zile lucrătoare de la informare, conform modelului din prezenta procedură.

Pentru analiza dosarelor se percepe o taxa de procesare stabilită anual de către Senatul Universității, în Regulamentul de taxe din UTCB, care va include și taxele poștale pentru corespondenta cu solicitanții.

Cale de atac

În cazul în care comisia de specialiști nu recunoaște funcția didactică, solicitantului i se aduce la cunoștință, prin orice mijloace, acesta având la dispoziție 48 de ore de la comunicare, pentru a depune contestația.

Contestația va fi rezolvată în termen de 3 zile lucrătoare, de către o comisie de contestație, iar rezultatul va fi comunicat prin afișare sau prin posta electronica. 

Detalii despre procedura

Date de contact: Universitatea Tehnica de Construcții București, Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, București, Tel.: +40 21 242.12.08, Fax: +40 21 242.07.81, Email: secretariat@utcb.ro 

Instituţia responsabilă Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti,

Modalitate prestare: National si transfrontalier

Timp de soluţionare 30 zile calendaristice

Termen de arhivare 5 ani

Termen de completare dosar 5 zile calendaristice

Notificare la expirarea termenului de soluţionare 5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt. Nume document Descriere document Tip document Descarcă
1 Act de identitate Act de identitate – copie – și dovada schimbării numelui – copie (pentru cetățenii români) și copie și traducere legalizată (pentru cetățenii străini) Document scanat
2 Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor Copie simplă conformă cu originalul după diploma de doctor, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate, respectiv atestatul de recunoaștere emis de CNRED, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, în traducere legalizată Copia simpla conform cu originalul, daca diploma este redactata in limba engleza. Document scanat
3 Dovada funcției didactice Dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobata prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice și actualizată periodic  Document scanat
4 CV Curriculum Vitae al solicitantului în limba română sau în limba engleză Document scanat
5 Lista publicații și contribuții științifice Lista de publicații și contribuții științifice ale solicitantului în limba română sau în limba engleză Document scanat
6 Alte documente Alte documente, dacă este cazul Document scanat
7 Cerere Cerere de recunoaștere a funcției didactice Formular predefinit Descarcă

Documente finale

Nr. Crt. Nume document Tip document Descarcă
1 Atestat recunoaștere funcții didactice Document final scanat Descarcă

Acte normative

Nr. Crt. Act normativ Descarcă
1 ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UE

Procedură pentru stabilire permanentă

Procedură pentru stabilire temporară

Cardul Profesional European

Se aplică procedurile standard de recunoaștere a calificărilor

Procedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Lista profesiilor reglementate din Romania Profesia de cadru didactic (conducător de doctorat) se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare

Lista profesiilor reglementate din Romania

Skip to content