ANUNŢ referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

17 martie 2020

Zilele libere se acordă unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţlor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu;

Prevederile Legii nr. 19/2020 se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Este asimilată părintelui, persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

Părinţii au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. (descarcă formularul cererii pentru angajaţii UTCB)

Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte ca acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere în temeiul Legii nr. 19/2020. (descarcă formularul declaraţiei)

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Numărul de zile libere acordat potrivit Legii nr. 19/2020 se stabileşte de către Guvern, prin hotărâre.

Prevederile Legii nr. 19/2020 se aplică tuturor angajatilor din mediul public şi privat.

În vederea acordării zilelor libere plătite, salariaţii UTCB vor completa formularul de mai sus, la care vor ataşa:

Cererea va avea viza şefului ierarhic superior, viza conducerii UTCB şi număr de înregistrare de la Registratura UTCB.

Documentele semnate şi înregistrate, pentru acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020 se vor trimite scanate la adresa de mail: resurseumane@utcb.ro si în copie pe mail-ul şefului ierarhic superior.

 
Skip to content