Competiția internă 2021

UTCB \ Competiția internă 2021

Condiții generale de participare

Durata

Durata unui proiect este de 4 luni. Conform calendarului, perioada de implementare a proiectelor admise la finanțare este 16.07.2021-15.11.2021. Proiectul se va finaliza obligatoriu cu un raport (livrabil).

Buget

Bugetul alocat competiției interne de proiecte reprezintă minim 50% din fondurile primite de UTCB, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației nr. 3.747/28.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 475/06.05.2021.

Bugetul maxim alocat unui proiect este  în valoare maximă de 60.000 lei.

Cheltuieli eligibile

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3.747/28.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 475/06.05.2021, categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea științifică universitară sunt:

A. cheltuieli de personal (CP), cu respectarea prevederilor finanțării de bază a instituțiilor de învățământ superior de stat din România:

B. cheltuieli materiale (CM):

Nu sunt eligibile cheltuielile privind achiziționarea produselor încadrate ca mijloace fixe. Intră în această categorie produse software, licențe etc.

Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții.

Propunerea de proiect

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, conform calendarului competiției, pe adresa de e-mail finantare.CDI@utcb.ro. Redactarea propunerii de proiect se face în limba română. 

Propunerea va cuprinde Cererea de finanțare (Anexa 1) și datele privind echipa proiectului (Anexa 2).

Anexa-1-Cererea-de-finantareDownload
Anexa-2-Echipa-proiectuluiDownload
Anexa-3-Declaratie-de-impartialitate-si-confidentialitateDownload
Anexa-4-Declaratie-privind-respectarea-finantarii-de-baza-si-a-obligatiilor-asumate-prin-proiectDownload

Cererea de finanțare

Secțiunea A:

Secțiunea B:

B1. Relevanța științifică (maxim 1 pagină). Se va motiva alegerea temei proiectului prin încadrarea problemei abordate în contextul științific actual. Vor fi evidențiate: importanța tematicii din punct de vedere științific, tehnologic, socio-economic sau cultural; elementele de dificultate ale problemei;   analiza stadiului actual al cunoașterii corelat cu tematica proiectului.

B2. Obiective și activități (maxim 1 pagină).  Vor fi  prezentate: obiectivele concrete ale proiectului și activitățile acestuia;  elementele de noutate și originalitate pe care implementarea  proiectului le-ar aduce domeniului, raportat la stadiul actual al cunoașterii.

B3. Rezultate și Impact (maxim 1 pagină).  Se vor evidenția rezultatele preconizate, aspectele legate de impactul estimat al proiectului în contextul domeniului științific; eventualele direcții aplicative ce vor fi explorate în cadrul proiectului; interdisciplinaritatea.

B4. Resurse și buget (maxim 1 pagină).  Cheltuielile prevăzute în buget vor fi detaliate ținând cont de scopul, obiectivele și activitățile proiectului. În acest sens, cheltuielile trebuie justificate și corelate cu obiectivele, activitățile și rezultatele asumate ale proiectului.

Echipa proiectului

Tabelul va cuprinde toată echipa proiectului, inclusiv studenții doctoranzi, masteranzi sau personalul tehnic. Pentru calculul punctajului echipei se vor considera doar persoanele titulare UTCB, care apar în lista raportării IC.2 2021 (fără studenții doctoranzi, masteranzi sau personalul tehnic).

Un membru al comunității academice UTCB poate depune maxim o propunere de proiect ca responsabil. De asemenea, poate fi membru în maxim două echipe de proiect (inclusiv echipa proiectului în care are calitatea de responsabil). Echipa proiectului va cuprinde cel puțin patru membri titulari UTCB (care apar în lista raportării IC.2 2021) și cel puțin un student doctorand sau masterand.

Procesul de evaluare

A. Evaluarea științifică

B. Instrucțiuni privind evaluarea

Criterii (minim 20 puncte, maxim 100)

Pentru fiecare criteriu se vor acorda puncte astfel:

Pentru punctajul acordat fiecărui criteriu evaluatorul trebuie să formuleze un comentariu succint. Media aritmetică între punctajele date de cei 3 evaluatori reprezintă punctajul final al proiectului.

C. Publicarea rezultatelor evaluării

Lista cu propunerile de proiecte și punctajele finale obținute de fiecare dintre acestea se afișează pe această pagină web, conform calendarului. Listele vor fi ordonate descrescător după valoarea punctajului.

D. Contestații

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de o zi lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele  asociate criteriilor de evaluare.

Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa finantare.CDI@utcb.ro.

Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestațiilor.

E. Calendarul competiției

 
Skip to content